หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ)

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ประเภทวิชา  พาณิชยกรรม
สาขาวิชา     ภาษาต่างประเทศ
รหัส           21216
หลักสูตร     ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร  200  ชั่วโมง
                  Chinese Language for Communication Course
จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2. มีทักษะและสามารถ ใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3. เห็นประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ
สมรรถนะหลักสูตร
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนเบื้องต้น การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และการสื่อสารในงานอาชีพ
เกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน ประยุกต์ความรู้ด้าน การใช้ภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    การสื่อสารในงานอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
รหัสวิชา  21216-01    ชื่อวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน             
รหัสวิชา  21216-02    ชื่อวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ